Responsive image

مشاهده مرکزهای مخابراتی تحت پوشش شبکه

هم اکنون خدمات ADSL رهام داتک در محدوه وسیعی از تهران و برخی از شهرستان‌ها ارائه می‌شود و پروژه‌های توسعه خدمات به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده‌است که هر ماه مراکز مخابراتی و پیش‌شمار‌ه‌های بیشتری تحت پوشش خدمات ADSL رهام داتک قرار می‌گیرد. جدول زیر مناطق مخابراتی و پیش شماره‌هایی که خدمات ADSL رهام داتک در آنها ارائه می‌شود را نمایش می‌دهد.

جستجوي مناطق تحت پوشش