لیست تعرفه خدمات ADSL

در جدول‌های زیر می‌توانید، تعرفه خدمات سرویس‌های ADSL رهام داتک را مشاهده نمائید. سرویس‌های ADSL رهام داتک متناسب با نیاز شما و بسته به مرکز مخابراتی محل استفاده ی سرویس، در قالب بسته های ‍زیر، از طرف کارشناسان فروش به شما معرفی می‌گردند:

سرویس حجمی ADSL+2  رهام داتک - ویژه کاربران کم مصرف
سرعت سرویس سرعت دریافت سرعت ارسال مدت سرویس ترافیک دوره قیمت دوره سفارش
۱۲۸ Kbps ۲ MB ۶۴ Kbps یک ماهه ۳   GB ۱۲,۹۰۰ +
سه ماهه ۵   GB ۲۴,۷۵۰ +
شش ماهه ۸   GB ۳۷,۹۰۰ +
یک ساله ۱۲   GB ۵۷,۴۰۰ +
۲۵۶ Kbps ۴ MB ۱۲۸ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۳,۸۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۲۷,۰۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۴۲,۲۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۶۵,۵۰۰ +
۵۱۲ Kbps ۸ MB ۲۵۶ Kbps یک ماهه ۳   GB ۱۵,۳۰۰ +
سه ماهه ۵   GB ۳۱,۵۰۰ +
شش ماهه ۸   GB ۵۰,۷۰۰ +
یک ساله ۱۲   GB ۸۱,۷۰۰ +
۱۰۲۴ Kbps ۱۰ MB ۵۱۲ Kbps یک ماهه ۳  GB ۱۸,۳۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۴۰,۵۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۶۴,۳۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۱۰۳,۹۰۰ +
۲۰۴۸ Kbps ۱۲ MB ۱۰۲۴ Kbps یک ماهه ۳  GB ۲۲,۸۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۵۰,۷۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۸۲,۶۰۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۱۴۴,۶۰۰ +
۴۰۹۶ Kbps ۱۴ MB ۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۳  GB ۲۳,۲۸۰ +
سه ماهه ۵  GB ۶۱,۲۰۰ +
شش ماهه ۸  GB ۱۱۶,۶۴۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۲۲۳,۶۸۰ +
۸۱۹۲ Kbps ۱۶ MB ۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۳  GB ۳۰,۰۰۰ +
سه ماهه ۵  GB ۸۱,۳۶۰ +
شش ماهه ۸  GB ۱۵۶,۹۶۰ +
یک ساله ۱۲  GB ۳۰۴,۳۲۰ +
۱۰۲۴۰ Kbps ۱۸ MB ۲۰۴۸ Kbps یک ماهه ۳  GB ۳۲,۳۵۲ +
سه ماهه ۵  GB ۸۸,۴۱۶ +
شش ماهه ۸  GB ۱۷۱,۰۷۲ +
یک ساله ۱۲  GB ۳۳۲,۵۴۴ +

شما میتوانید جهت آشنایی با سایر سرویسهای داتک بر روی دکمه نمایش لیست قیمتها کلیک نمایید.
همه حقوق برای رهام داتک محفوظ است شرکت انتقال داده های رهام داتک وابسته به گروه شرکت های داتک دارای پروانه PAP به شماره ۳۱۰/۱۲/۱۴۸۷۵ - © 2016