Responsive image

تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۴۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰GB
  (۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۰۰GB
  (۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۵۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰۰GB
  (۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۷۵۰۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۷۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۴۵GB
  (۹۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۵۷۷۵۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۰۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۴۵GB
  (۹۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۶۶۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰GB
  (۶۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۲۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۸۲۵۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۵GB
  (۲۱۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۳۲۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰۰GB
  (۶۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۶۶۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۴۸ GB
  (۹۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۶۶۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰ GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۸۲۵۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۵۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۹۰GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۱۵۵۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۳۶۰GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۱۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۹۰GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۳۲۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۶۵۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۲۱۰GB
  (۴۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۶۴۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰۰GB
  (۱۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۱۳۲۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۹۶ GB
  (۱۹۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۱۳۲۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۳۶۰ GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت : ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۱۶۵۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۸۰GB
  (۹۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۳۱۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۷۲۰GB
  (۱۴۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۲۶۴۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۳۳۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰۰GB
  (۴۸۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۶۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۴۲۰GB
  (۸۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۵۲۸۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰۰GB
  (۲۴۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت :۹۶۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۴۵ است.