Responsive image

تعرفه خدمات و سرویس های داتک (برای مشترکین جدید) ۰۲۱-۸۱۶۸۱


چنانچه شما قصد تمدید،تغییر سرویس یا خرید حجم برای سرویس خود را دارید باید از طریق پنل کاربری خود اقدام به انجام این کار نمایید.

اینترنت غیر حجمی داتک

توجه نمایید در این نوع از سرویس ها هنگامی که از حجم منصفانه بیشتر مصرف کنید، سرعت شما به حداقل سرعت (۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه) کاهش مییابد و در صورت نیاز برای افزایش سرعت شما میتوانید حجم اضافه بخرید تا سرعت شما مجددا افزایش یابد.

یک ماهه
سرویس های غیر حجمی یک ماهه داتک
بازه قیمت از ۶۵۰۰ تا ۸۰۰۰۰ تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۵GB
  (۱۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۶۵۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۲۰GB
  (۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۲۵۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۸GB
  (۱۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۳۰GB
  (۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۰GB
  (۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۲۵۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۰GB
  (۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۲۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۵GB
  (۳۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۷۵۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۳۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۵GB
  (۳۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰GB
  (۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۰GB
  (۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۵۰۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۰۰GB
  (۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۵GB
  (۷۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۰۰GB
  (۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ماهه
 • سفارش
سه ماهه
سرویس های غیر حجمی سه ماهه داتک
بازه قیمت از ۱۹۵۰۰ تا ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۱۵GB
  (۳۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۹۵۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۵۱۲Kb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۳۷۵۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۲۴ GB
  (۴۸ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۳۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۹۰ GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۶۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۳۰GB
  (۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۷۵۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۷۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۴۵GB
  (۹۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۵۲۵۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۰۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۴۵GB
  (۹۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۶۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰GB
  (۶۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۲۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۷۵۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۵۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۰۵GB
  (۲۱۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۲۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۳۰۰۰GB
  (۶۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • سه ماهه
 • سفارش
شش ماهه
سرویس های غیر حجمی شش ماهه داتک
بازه قیمت از ۶۰۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۴۸ GB
  (۹۶ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۶۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰ GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۶۰GB
  (۱۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۷۵۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۵۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۹۰GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۰۵۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۳۶۰GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۱۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۹۰GB
  (۱۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۲۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰GB
  (۱۲۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۵۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۲۱۰GB
  (۴۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۶۰۰۰GB
  (۱۲۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • شش ماهه
 • سفارش
یک ساله
سرویس های غیر حجمی یک ساله داتک
بازه قیمت از ۱۲۰۰۰۰ تا ۹۶۰۰۰۰ تومان
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۹۶ GB
  (۱۹۲ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۱Mb
 • حجم بین الملل۳۶۰ GB
  (۷۲۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی : ۲۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰GB
  (۲۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۱۵۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۲Mb
 • حجم بین الملل ۴۸۰GB
  (۹۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۱۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۳Mb
 • حجم بین الملل ۷۲۰GB
  (۱۴۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۲۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۸۰GB
  (۳۶۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۲۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۴Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰GB
  (۲۴۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰GB
  (۴۸۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۳۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۸Mb
 • حجم بین الملل ۲۴۰۰GB
  (۴۸۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۶۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۴۲۰GB
  (۸۴۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۴۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله اقتصادی
 • سفارش
 • ۱۶Mb
 • حجم بین الملل ۱۲۰۰۰GB
  (۲۴۰۰۰ GB حجم داخلی)
 • قیمت نهایی :۹۶۰۰۰۰ تومان
 • یک ساله
 • سفارش

توضیحات

جهت دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با بخش فروش شرکت داتک به شماره ۸۱۶۸۱ تماس حاصل فرمایید. ساعات کاری بخش فروش داتک شنبه تا چهارشنبه ۸:۰۰ لغایت ۲۱:۰۰ و پنج شنبه ها ۸:۰۰ لغایت ۱۷:۴۵ است.